Bekijk hier ons Privacy- en cookiebeleid

Geldig van en laatst geüpdatet op 1 september 2021


Met onderstaand privacy- en cookiebeleid wil NXTLI B.V. inzicht geven hoe zij met jouw gegevens omgaat en hoe zij deze zal gebruiken. Mocht je naar aanleiding van dit privacy- en cookiebeleid nog vragen hebben, neem dan contact info@nxtli.com. Als je dit privacy- en cookiebeleid hebt geaccepteerd op een website van NXTLI B.V., dan geldt deze toestemming voor alle pagina’s van:

 • www.nxtli.com

Definities

In dit Privacy- en cookiebeleid worden de volgende begrippen of definities gebruikt:

a.) Privacy- en cookiebeleid: de op deze pagina beschreven onderwerpen, thema’s en voorwaarden van de handelswijze van NXTLI B.V. op haar website.

b.) Dienstverlening: de diensten die NXTLI B.V. aan jou aanbiedt. Denk aan de website.

c.) Persoonsgegevens: elke vorm van informatie waarmee NXTLI B.V. jou direct of indirect kan herleiden of onderscheiden. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een IP-adres.

d.) Verwerking (Verwerken, Verwerkt): al het gebruik van jouw Persoonsgegevens zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. NXTLI B.V. verwerkt bijvoorbeeld Persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de website.

e.) Apparaten: de verschillende apparaten, zoals PC’s, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.

f.) Content: tekst, informatie en audiovisueel materiaal die NXTLI B.V. als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt.

g.) NXTLI B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NXTLI B.V. B.V., Keurenplein 41, 1069 CD Amsterdam. NXTLI B.V. is de verantwoordelijke entiteit voor de Verwerking van jouw Persoonsgegevens. Onder NXTLI B.V. worden ook de Verwerkingen ten behoeve van NXTLI B.V. B.V. en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen verstaan.

Welke persoonsgegevens verwerkt NXTLI B.V. van jou?

NXTLI B.V. verwerkt de volgende Persoonsgegevens van jou, voor de doeleinden die later in dit privacy- en cookiebeleid zijn toegelicht:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Land;
 • Voorkeuren en eventueel geolocatie na uitdrukkelijke toestemming


Het is niet vanzelfsprekend dat NXTLI B.V. alle hierboven genoemde gegevens van jou gebruikt. Dit hangt af van doeleinden zoals die verder in onderstaand privacy- en cookiebeleid worden beschreven. NXTLI B.V. heeft bewust gekozen geen bijzondere Persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens.

Voor welke doelen verwerkt NXTLI B.V. jouw persoonsgegevens?

NXTLI B.V. verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.) Om de Dienstverlening te kunnen bieden: NXTLI B.V. gebruikt bijvoorbeeld Gegevens die bij registratie of gebruik van een Account worden opgegeven (zoals naam en e-mailadres) kunnen worden gebruikt om na te gaan of je voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole). Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld (wijzigingen in) de Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails).

b.) Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die tijdens de registratie of gebruik van de Dienstverlening worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en de betaling voor de Dienstverlening.

c.) Voor toezending van nieuwsbrieven en acties: NXTLI B.V. kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, zogenaamde push-berichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om jou op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Je kan je hiervoor op elk gewenst moment voor afmelden.

d.) Om misbruik tegen te gaan: NXTLI B.V. verwerkt jouw Persoonsgegevens en je gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen. e.) Naleving wet- en regelgeving: Jouw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op NXTLI B.V. rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

f.) Profiel opbouwen: NXTLI B.V. streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor jou. Om dit te kunnen doen, houdt NXTLI B.V. een profiel bij op basis van je gebruik van de Dienstverlening om een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Bijvoorbeeld doordat NXTLI B.V. bijhoudt welke Content je opvraagt of welke activiteiten (zoals inschrijving webinar, interesse in onze producten) je doet. Of doordat NXTLI B.V. je locatiegegevens (na uitdrukkelijke toestemming) gebruikt. Op basis van deze interesses kan NXTLI B.V. dan de Content, inclusief advertenties op NXTLI B.V. websites en apps, (laten) aanpassen. NXTLI B.V. kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor onze online advertenties. NXTLI B.V. is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen.

g.) Om de Dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: NXTLI B.V. gebruikt jouw gegevens om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers je de Content opvraagt.

h.) Voor marktonderzoek: NXTLI B.V. kan contact opnemen met jou en voormalige gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. NXTLI B.V. kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan jou en anderen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien daarvoor eerst toestemming is gegeven.

Op basis van welke grondslag verwerkt NXTLI B.V. jouw persoonsgegevens?

NXTLI B.V. Verwerkt jouw Persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om haar Dienstverlening te kunnen leveren. Bijvoorbeeld omdat NXTLI B.V. jou hiermee toegang kan verlenen tot haar website. Ook kan het zijn dat NXTLI B.V. jouw Persoonsgegevens Verwerkt omdat dit moet op basis van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. NXTLI B.V. kan de gegevens ook Verwerken omdat zij hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zal NXTLI B.V. altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Tot slot kan NXTLI B.V. Persoonsgegevens Verwerken op basis van je toestemming. NXTLI B.V. vraagt bijvoorbeeld jouw toestemming voordat ze tracking cookies plaatsen en uitlezen of voordat ze je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

Hoe verkrijgt NXTLI B.V. jouw persoonsgegevens?

NXTLI B.V. verkrijgt jouw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

a.) Direct van jou zelf: bijvoorbeeld als je een contactformulier invult, als jij jezelf opgeeft voor een speciale actie of promotie, als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt (bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als NXTLI B.V. jou de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op hun website).

b.) Van derden: als jij of een andere bezoeker van een website of app bijvoorbeeld sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in de Dienstverlening, kan NXTLI B.V. bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals – maar niet beperkt tot – Facebook en LinkedIn. NXTLI B.V. kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. NXTLI B.V. maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en haar websites en apps in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit is een leverancier die het voor NXTLI B.V. inzichtelijk maakt hoe jij de NXTLI B.V. website bekijkt (waar klik je op en hoe vaak).

Met wie deelt NXTLI B.V. jouw persoonsgegevens?

a.) Binnen de organisatie van NXTLI B.V.: de verzamelde Persoonsgegevens worden door NXTLI B.V. mede Verwerkt voor de aan NXTLI B.V. gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot jouw Persoonsgegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit Privacy- en cookie beleid worden beschreven.

b.) Met andere partners van NXTLI B.V.: in specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om Persoonsgegevens te delen met derden die deze Persoonsgegevens zelfstandig gebruiken. Daarnaast kan NXTLI B.V. voor marketingdoeleinden Persoonsgegevens verstrekken aan andere door NXTLI B.V. geselecteerde partners. Daarvoor zal NXTLI B.V. eerst afzonderlijk toestemming aan je vragen.

c.) Met de autoriteiten en anderen: In uitzonderlijke gevallen kan NXTLI B.V. Persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als NXTLI B.V. daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

Hoe lang bewaart NXTLI B.V. jouw persoonsgegevens?

NXTLI B.V. bewaart jouw Persoonsgegevens zolang noodzakelijk is. NXTLI B.V. bewaart jouw gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van de Dienstverlening en bij inactiviteit een periode van 3 (drie) jaar erna. Dit doet NXTLI B.V. zodat je bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van de Dienstverlening. Ben je een lange periode inactief (langer dan 3 (drie) jaar), dan zal NXTLI B.V. jouw gegevens mogen verwijderen. Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat NXTLI B.V. bepaalde gegevens nog langer moet bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 (zeven) jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Hoe beveiligt NXTLI B.V. jouw persoonsgegevens?

NXTLI B.V. handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de Verwerking van jouw Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. Als NXTLI B.V. derden inschakelt, dan legt zij deze een zelfde beveiligingsniveau op.

Wat zijn jouw rechten?

Personen van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Jij kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de Persoonsgegevens die door NXTLI B.V. Verwerkt worden en deze desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van NXTLI B.V. via e-mail, telefoon, post en/of SMS, of jouw gegevens (laten) verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving. Tot slot wijst NXTLI B.V. je op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. NXTLI B.V. probeert ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Ook kun je voor het uitoefenen van deze rechten contact opnemen via het e-mailadres info@nxtli.com. NXTLI B.V. zal binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Wat zijn cookies en hoe werken ze?

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites of apps kunnen worden geplaatst op jouw Apparaten. Zo kan je bijvoorbeeld bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op jouw Account. Ook van andere bezoekers van de websites van NXTLI B.V. (die niet zijn ingelogd met een Account) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als jij je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover NXTLI B.V. met behulp van cookies Persoonsgegevens verzamelt, worden die Verwerkt conform de bepalingen van dit Privacy- en cookie beleid. Voordat NXTLI B.V. niet-functionele cookies plaatst, informeert NXTLI B.V. je hierover en vraagt het jouw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. NXTLI B.V. plaatst zelf cookies om jou bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat je opnieuw moet inloggen met je Account. NXTLI B.V. kan ook cookies plaatsen voor het maken van profielen. NXTLI B.V. kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door NXTLI B.V. als je als bezoeker doorklikt naar websites van derden waar NXTLI B.V. advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt NXTLI B.V. gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen voor NXTLI B.V. ook cookies op jouw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe je de Dienstverlening gebruikt. Bijvoorbeeld Google Analytics. Cookies van derde partijen worden door derde partijen op jouw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook en Twitter kunnen cookies plaatsen via de websites van NXTLI B.V.. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van NXTLI B.V. kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Onderstaand laat een overzicht zien van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites of apps van NXTLI B.V.:

 • Cookie consent (voor het opslaan van de cookie voorkeuren);
 • Google Tag manager (analyse pixel die wordt gebruikt voor verbetering van de website en apps);
 • Google Analytics (analyse pixel die wordt gebruikt voor onderzoek)
 • GA Audience (analyse pixel die wordt gebruikt voor het beter inzichtelijk maken van de doelgroep);
 • Facebook pixel (tracking pixel die wordt gebruikt voor re-targeting binnen Facebook)
 • HubSpot pixel (tracking en analyse pixel die wordt gebruikt voor het inzichtelijk maken gebruik website en e-mails)

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites of apps van NXTLI B.V. en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan het privacy- en cookiebeleid van deze partijen die zij publiceren op hun websites of apps. Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help-functie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. Een bezoeker van de website of een gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, moet deze instellingen zelf wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat je geen gebruik kan maken van (alle mogelijkheden van) de Dienstverlening.

Maakt NXTLI B.V. aanpassingen van het privacy- en cookiebeleid?

Het kan zijn dat NXTLI B.V. in de toekomst besluit tot een (eenzijdig) aanpassing van dit privacy- en cookiebeleid. NXTLI B.V. raadt dan ook aan om regelmatig dit privacy- en cookiebeleid op wijzigingen te controleren. Mochten er ingrijpende wijzigingen zijn, dan zal NXTLI B.V. jou hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy- en cookiebeleid. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiebeleid kan altijd op de betreffende NXTLI B.V. website worden geraadpleegd.